Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

Ako postupovať v prípade, že:

Som zriaďovateľ/riaditeľ/učiteľ bežnej materskej školy a mám záujem o aktualizačné vzdelávanie, ktoré poskytuje iná materská škola s vyškoleným pedagogickým zamestnancom v oblasti technického vzdelávania:

     1. krok – škola má plánovaný profesijný rozvoj zamestnancov školy v danej oblasti v rámci plánu profesijného rozvoja;
     2. krok – vyhľadajte si materskú školu v blízkom okolí, ktorej pedagogický zamestnanec absolvoval vzdelávanie v profesijnom rozvoji poskytované Štátnym pedagogickým ústavom v Databáze škôl s absolventmi programu;
     3. krok – informujte sa u riaditeľa danej školy, či poskytuje aktualizačné vzdelávanie v tejto oblasti (resp. „Technická škôlka“);
     4. krok – ak program škola poskytuje, požiadajte riaditeľa o bližšie informácie k programu, prípadne rady, ako začať; ak program škola neposkytuje, oslovte inú školu z databázy.

Som materská škola, ktorej minimálne jeden pedagogický zamestnanec má ukončený program inovačného vzdelávania Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní (s osvedčením z roku 2021) a chce poskytovať program aktualizačného vzdelávania (na úrovni školy, zriaďovateľa, regiónu):

     1. krok – škola/zriaďovateľ systémovo zarámcuje plánované aktualizačné vzdelávanie (plán profesijného rozvoja, pracovný poriadok, príp. smernica o programe aktualizačného vzdelávania); poskytovateľom programu aktualizačného vzdelávania je škola a v prípade školy bez právnej subjektivity zriaďovateľ školy;
     2. krok – materská škola si určí odborného garanta aktualizačného vzdelávania (podľa § 57 ods. 4 zákona 138/2019 Z.z);
     3. krok – odborný garant pripraví jednoduchý program aktualizačného vzdelávania na základe získaných kompetencií z absolvovaného vzdelávania poskytovaného ŠPÚ, alebo použije niektorý modelový program aktualizačného vzdelávania ŠPÚ;
     4. krok – odborný garant predloží program aktualizačného vzdelávania na schválenie riaditeľovi školy;
     5. krok – po schválení programu vzdelávania škola informuje o danej možnosti verejnosť a zabezpečuje jeho realizáciu v zmysle platného právneho stavu a schváleného programu vzdelávania;

Som absolventom programu kontinuálneho vzdelávania Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní (s osvedčením z roku 2019 alebo 2020) a mám záujem o inovačné vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní:

     1. krok – sledujte webové sídlo ŠPÚ, na ktorom sa zverejňuje výzva na prihlasovanie alebo sa informujte na ŠPÚ (vzdelávanie sa realizuje v mesiacoch október – november).
     2. krok – ak spĺňate podmienky na zaradenie na vzdelávanie, riaďte sa inštrukciami vo výzve na prihlasovanie.