Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

O projekte

Projekt „Technické škôlky“ vznikol v Českej republike v roku 2014. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás. 

Autori projektu 

Autormi projektu sú Ing. L. Mihalovič a Ing. M. Filip, v spolupráci s MAS Boskovice Plus. Bližšie informácie o projekte v ČR, obsah projektu a inšpirácie dobrej praxe sú dostupné na webovom sídle projektu ČR.

Od roku 2015 na základe dohody s autormi projektu sa stala garantkou projektu na území Slovenskej republiky pani prof. Iveta Radičová a národným koordinátorom pán Ing. Peter Beck.

Zároveň je v rámci projektu ustanovená správna rada, ktorá prijíma rozhodnutia ohľadom poskytovania dotácie (finančných darov) a kontroluje správnosť vynaloženia finančných prostriedkov.

Koncepcia projektu

Cieľom projektu (Filip, Mihalovič, 2013) je hravou formou, primeranou vekovým možnostiam detí, podporovať a rozvíjať ich: 

  • technické myslenie
  • tvorivosť
  • manuálne zručnosti
  • verbálne schopnosti.

Konceptom projektu je, že deti sa oboznamujú so základnými údajmi o skúmanom objekte, následne si vytvoria vlastný projekt, ktorý konzultujú s učiteľom a potom si podľa svojich predstáv, s pomocou učiteľa samy vyrobia funkčný model študovaného technického objektu. Nasledujúca hra s modelmi skutočných technických objektov objasní deťom správne použitie a využitie všetkých technických možností daného zariadenia. Hra s modelmi je záležitosťou celej skupiny, v rámci ktorej prebieha konverzácia, ktorá deti vedie aj k používaniu technickej terminológie.  

Koncept spája súvislosti takých dejov, ktoré sú bežné u inovačných procesov: 

predstava – návrh (zobrazenie) – výroba – prezentácia.

Pomocou tohto cyklu sa rozvíja myslenie, predstavivosť, zručnosť a verbálny prejav detí. 

Projekt „Technické škôlky“ v základe vychádza z princípov polytechnickej výchovy. 

Metodika projektu 

Základným východiskovým bodom realizácie programu „Technické škôlky“ a rovnako aj rôznych typov technických aktivít v materskej škole je rozvíjanie zručností. Základné „technické“ zručnosti sú prispôsobené najmä zručnostnému charakteru jednotlivých činností, ktoré deti realizujú. 

Odporúčané činnosti pre materské školy sú dostupné v metodickej príručke (v českom jazyku), ktorá obsahuje niekoľko tém spracovaných v podobe modulov.