Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

Zámerom publikácie je podporiť materské školy pri realizácii vzdelávacích aktivít technického charakteru v materských školách.  

Prvá kapitola sa zameriava na proces implementácie projektu „Technické škôlky“ do praxe materskej školy. V prvom rade je v nej možné nájsť podrobnejšie informácie o samotnom projekte a o konkrétnych témach vhodných pre materské školy. Následne sa detailnejšie zaoberá procesom, ktorým Štátny pedagogický ústav vstúpil do spolupráce s aktérmi projektu a akým spôsobom zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov na podporu tých materských škôl, ktoré majú záujem o realizáciu projektu. Ponúka tiež odporúčania, ako prakticky pristúpiť k príprave priestoru – od jeho materiálno-technického zabezpečenia po zabezpečenie bezpečnosti detí i učiteľa. Záver kapitoly sa venuje plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na rozvíjanie zručností, ale aj na rozvíjanie myslenia dieťaťa v celej jeho šírke. Špecificky však sleduje rozvíjanie technického myslenia, ktoré by umožnilo dieťaťu tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy. 

Druhá kapitola sa zameriava na skutočnosť, že viac-menej polytechnicky orientovaný projekt „Technické škôlky“ je v našich podmienkach nutné prepájať s bádateľským prístupom v zmysle nastavenej koncepcie štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Predstavuje očakávanie, že pri riešení jednoduchých úloh technického charakteru budú mať deti príležitosti aj na aplikáciu a rozvíjanie svojho prírodovedného poznania. 

Tretia kapitola predstavuje konkrétne ukážky vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré je možné realizovať v materskej škole. Námety ponúkame ako inšpiráciu pre tých, ktorí by mali záujem zavádzať aktivity technického charakteru do svojej výchovno-vzdelávacej činnosti. Predložené námety je potrebné prispôsobovať podmienkam konkrétnej triedy materskej školy, pre danú skupinu detí a ich individuálnym zručnostiam, schopnostiam a potrebám. 

Veríme, že v publikácii nájdu inšpiráciu materské školy a ich učitelia, ktorí plánujú zapojiť sa do projektu (príp. sú v projekte zapojení), alebo jednoducho majú hlbší záujem o rozvíjanie špecifických manuálnych zručností a technického myslenia detí v materskej škole a hľadajú spôsob, ako postupovať krok za krokom pri zavádzaní technického vzdelávania do výchovno-vzdelávacej činnosti.